Robot Anatomy : Metropolis

Metropolis Robot Anatomy
Metropolis Robot Anatomy Design
Image 1 of 2

Robot Anatomy of Maria, from the 1927 science-fiction movie Metropolis